De ‘ciencia y sociedad’ a ‘ciencia en sociedad’

La ciencia no solo nos hace más conocedores del mundo que nos rodea. También cuestiona continuamente lo que sabemos, es una fuente inagotable de riqueza económica y cultural para la comunidad y para funcionar requiere de la colaboración de todos y cada uno de sus estamentos.

mm

La ciència no només ens fa més coneixedors del món que ens envolta. També qüestiona contínuament el que sabem, és una font inesgotable de riquesa econòmica i cultural per a la comunitat i per funcionar requereix de la col·laboració de tots i cadascun dels seus estaments.

Els seus valors són alhora romàntics i democràtics. Per exemple, les opinions d’un doctorand poden tenir la mateixa força que les d’un catedràtic consolidat perquè en ciència no val res que no es pugui provar, o dit d’una altra manera, les teories són vigents mentre no es demostri el contrari.

Segueix llegint a 50×7.com